انديشه‌سراي تعاون
   
     
انديشه‌سراي تعاون
 
 

مجري: دكتر نورمحمد يعقوبي و ولي الله نيامتي
تعاون ابزاري توانمند براي نيل به توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي اكثر كشورها محسوب مي شود. (انصاري: 1385، 21). تعاوني ها سازمانهايي هستند كه افراد را به عنوان انسان با هدف برآوردن نيازهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مشتركشان به هم پيوند مي زنند.
تعاوني ها ... ( ادامه )

 
 

مجري: حامد رشادت جو / كارفرما: اداره كل تعاون استان آذربايجانغربي
بحث ميزان مشاركت و بهره گيري افراد جامعه از فرصتهاي مناسب توسعه از مباحث مهم امروزي به شمار مي رود كه كانون آن به مردمي كردن و توجه به همه اقشار جامعه بويژه اقشار آسيب پذير و حاشيه اي جامعه بوده و پيشرفت اقتصادي نيـز يكي از ابعاد مهم ... ( ادامه )

 
 

مجري: محمد رضا مريدي/ مجتبي حجتي / معصومه تقي زادگان
كارفرما: اداره كل تعاون هرمزگان
در اصل 43 براي تامين استقلال اقتصادي جامعه، ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد، بر كار تعاون تاكيد شده است تعاوني از راه وام بدون بهره يا هر راه مشروع ديگر، كه نه به تمركز و تداول ثروت ... ( ادامه )

 
 

مجري طرح: دكتر عليرضا كرباسي / همكاران: شهلا شهابي- مرتضي يعقوبي
كارفرما: اداره كل تعاون سيستان و بلوچستان

با توجه به اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بخش تعاوني يكي از پايه‌هاي نظام اقتصادي كشور قلمداد شده و جايگاه آن جلوتر از بخش خصوصي قرار گرفته است. در اصل (43) نيز كه ضوابط نظام اقت ... ( ادامه )

 
 

مجري: مريم ساكي / همكار:دكتر سعيد غلامرضايي
كارفرما:اداره كل تعاون استان لرستان
حمايت دولت از شركت ها و اتحاديه هاي تعاوني، از جهات مختلف و به ويژه از ديدگاه توسعه اقتصادي، همواره مورد بحث صاحب نظران و سياست گذاران قرار گرفته است لزوم انواع حمايت هاي ممكن از تعاوني ها، بدين لحاظ اهميت دارد كه بخش ... ( ادامه )

 
 

مجري طرح: شركت مهندسي سامانه طراحان همراه/ كار فرما: اداره كل تعاون آذر بايجان غربي
چكيده:
اين تحقيق با هدف بررسي تطبيقي وضع تعاوني ها در ايران و جهان و مقايسه نقاط قابل توجه و اهميت تعاوني ها در جهان انجام شده است. بر اين اساس كشورهايي كه (فنلاند، پرتقال، آرژانتين، هنگ كنگ، تايلند، امارات متحد ... ( ادامه )

 
 

مجري طرح: علي كلانتري و نادر لطف عطاء / كار فرما: اداره كل تعاون آذ غربي
چكيده:
هدف كلي از تحقيق ارزيابي صندوق تعاون و اتاق تعاون در توسعه كمي وكيفي
تعاوني هاي استان آذربايجان غربي مي باشد. اين مطالعه به صورت ميداني و كتابخانه اي صورت گرفته است. براي تجزيه وتحليل آماري از آمار توصيفي و تكنيك ... ( ادامه )

 
 

مجري طرح: دكتر ليلا يزدان پناه و خانم فاطمه صمديان / كار فرما: اداره كل تعاون كرمان

چكيده:
شركت هاي تعاوني يكي از راه ها و ابزارهاي مناسب براي حل مسائل و مشكلات كشورهاي در حال توسعه مثل بيكاري، توسعه نامتناسب بخش هاي اقتصادي جامعه، تورم و نظاير آن است كه مسلماً نه به صورت تنها، بلكه در كنار س ... ( ادامه )

 
 

مجري طرح: اسماعيل اسدي بروجني / كار فرما: اداره كل تعاون چهارمحال و بختياري
اين تحقيق به دنبال بررسي علل و مشكلات تعاوني ها و دسته بندي آنهاست كه در فضاي تعاوني هاي استان چهارمحال و بختياري انجام شده است. مطالعه حاضر از نوع سنجشي توصيفي مي باشد. ابتدا با استفاده از پرسشنامه باز از افراد مرتبط با ... ( ادامه )

 
 

مجري طرح: دكتر سعيده گروسي / كار فرما: اداره كل تعاون كرمان

چكيده:
هدف اصلي اين پژوهش شناخت مشكلات تعاوني‌هاي زنان و عوامل موثر بر ايجاد اين مشكلات مي‌باشد. جامعه آماري اين پژوهش شامل كليه اعضاء و مديران تعاوني‌هاي زنان شهر كرمان مي‌باشد (به جزء تعاوني‌هاي آموزشگاهي). طبق اطلاعات موجود در ادا ... ( ادامه )

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 
انديشه‌سراي تعاون
 
 
 

نام كاربر

 

كلمه رمز

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
     
 

2111672

تعداد بازديد

 
     
معاونت ترويج و نظام بهره‌برداري

info@taavon.ir

كليه حقوق اين وب‌سايت متعلق به وزارت تعاون است