4133

 

تعداد بازديد :

4133

 

تعداد نظرات :

نقش شركت تعاوني در رشدوتوسعه اقتصادي(06/08/1387)

 

١
نقش شركتهاي تعاوني در رشد وتوسعه اقتصادي
 سمانه نوراني آزاد
 زينب قدر بند فرد شيرازي
چكيده
يكي از مهمترين اهدافي كه اكثر كشورها دنبال مي كنند دستيابي به توسعه وبهبود كيفيت زندگي
است اين پيشرفتها علي رغم اينكه تأثير به سزايي در بهبود زندگي ورفاه عمومي داشته است ،در عين حال
شكاف بين كشورها وجوامع غني و فقير را افزايش داده بطوري كه هنوز بسياري از كشورها با فقر،
بيسوادي، بيكاري گسترده كمبود سرمايه و ... مواجه مي باشند.
يكي از راه حلهاي اساسي براي رفع اين مشكل استفاده از شيوه تعاوني و توسعه روحيه همكاري و
مشاركت در بين مردم است.بعضي از كشورها بخصوص كشورهاي درحال توسعه كه با كمبود شديد
سرمايه هاي داخلي و خارجي و كاهش ميزان توليد و افزايش فقر و بيكاري و معضلات ساختاري ضد
توسعه اي مواجه هستند براي برطرف كردن اين معضلات اقدام به تشكيل شركتهاي تعاوني كرده اند زيرا
تعاوني ها مي توانند به طور بارز مشاركت عمومي را در امر سرمايه گذاري به ظهور رساند.
شركتهاي تعاوني با تجميع پس اندازهاي در حدپايين به شكلهاي كوچك وبزرگ مي توانند باعث
رونق سرمايه گذاري شده ونقدينگي راكد وبدون استفاده را وارد چرخه سرمايه گذاري كند.افزايش
سرمايه گذاري باعث افزايش توليد وافزايش توليد هم باعث افزايش اشتغال خواهد شد وهمه اين عوامل
محرك رشد وتوسعه اقتصادي هستند. لذا با نگاهي اجمالي مشخص مي شود كه تمامي متغيرهاي اقتصادي
به نوعي به هم گره خورده اند وهر متغير باعث تغيير در ديگري مي شود لذا شركتهاي تعاوني با توجه به
ساختار و ويژگي هاي خاص خود مي توانند موتور رشد وتوسعه اقتصادي باشند.
كليد واژگان
تعاون ، شركتهاي تعاوني ، توسعه، سرمايه گذاري ، توليد ، اشتغال
*- عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور واحد فسا
**- عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور واحد نورآباد ممسني
٢
مقدمه
لغت تعاون در مفهوم عام به معناي همكاري ، مساعدت ، ياريگري ، رعايت منافع جمعي ،
دستگيري از ديگران و…مي باشد. وتعاون به مفهوم خاص آن به نوع مشخصي از كاركردن با يكديگر
اشاره دارد كه از طريق تشكيل سازمان رسمي و به كارگيري روشهاي مديريتي خاص ، دسترسي به اهداف
مشترك را امكانپذير مي سازد .
شركت تعاوني: شركتي است از اشخاص حقيقي و يا حقوقي كه بمنظور رفع نيازمنديهاي مشترك و
بهبود وضع اقتصادي اعضاء از طريق خودياري و كمك متقابل و همكاري آنان“ موافق اصولي كه درقانون
وضع شده است تشكيل مي شود
هدف اصلي تعاون ايجاد وتامين شرايط وامكانات كار براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل
وهمچنين پيشگيري از تجمع ثروت در دست افراد وگروههاي خاص ، پيشگيري از انحصار واحتكار
وتورم، جلوگيري از كارفرما شدن مطلق دولت ، قرار دادن سرمايه ومنافع حاصله در اختيار نيروي كار
وتشويق وبهره برداري مستقيم از حاصل كار ،وقرار دادن وسايل كار در اختيار افراد قادر به كار ولي فاقد
سرمايه مي باشد.
بنابراين در نظام اقتصادي- اجتماعي كه همه فعاليتها با تشريك مساعي وجمعي است به افراد
وآزادي آنها احترام گذارده مي شود لذا استعدادها نمو كرده وبارور مي شود قلمرو اين نظام تمام رشته
هاي فعاليت اقتصادي جامعه است، اما استقرار آن جز با تشكيل وتوسعه تدريجي شركتهاي تعاوني ،به
وسيله گروهها وافرادي كه احساس احتياج به اين نوع سازمانها مي كنند ميسر نيست .
بديهي است تعاوني ها در خلا ء اقتصادي فعاليت نمي كنند، بلكه آثار آن بطور غير مستقيم (افزايش
توليد، افزايش سرمايه گذاري، اشتغال زايي، سازماندهي در توزيع و توليد و ...) نصيب مردم مي شود. به
اين ترتيب مي توان چنين تصور كرد كه مخاطبان و بهره برداران خاص تعاوني ها اعضاي آنها هستند و
عموم مردم جامعه بهره برداران و مخاطبان عام آن محسوب مي شوند.
٣
بيان مسئله
هدايت سرمايه ها و ارقام اندك پولي مردم مستضعف روستايي و كشاورزان تنها با در نظر گرفتن
روحيه تعاون و با توجه به شبكه تعاون ممكن خواهد شد. با توجه به كاهش نقش اقتصادي دولت و عدم
آمادگي بخش خصوصي براي پذيرش مالكيت واحدهاي توليدي و صنعتي، به نظر مي رسد بخش تعاون
بتواند ضمن هدايت سرمايه هاي مردم، مديريت بخش عمده اي از اقتصاد كشور را برعهده بگيرد ودر
توسعه اقتصادي و اجتماعي نقش اساسي را ايفا كرده و موجب رشد و پيشرفت اقتصاد كشور گردد. لذا در
اين مطالعه به بررسي نقش تعاون در فرآيند توسعه اقتصادي مي پردازيم.
هدف مسئله
اين تحقيق بنا دارد نقش تعاوني ها را در رشد وتوسعه اقتصادي مورد بررسي قرار دهد. بديهي است
كه چنانچه تعاوني ها از نظر مالي و بازرگاني بازده مثبت براي جامعه داشته باشد آثار اقتصادي مثبتي نيز،
هم بر اقتصاد ملي و هم بر اعضاي خود به جاي مي گذارد بنابراين در اين بررسي علاوه بر شناخت تعاون و
شركتهاي تعاوني نقش آنها را در توسعه اقتصادي با تأكيد بر نقش تعاون در سرمايه گذاري، توليد و ايجاد
اشتغال مورد بررسي قرار مي گيرد.
٤
ادبيات تحقيق
. براساس قانون اساسي وقانون بخش تعاوني ، تعاوني ها به دو دسته توليدي وتوزيعي تقسيم ميشوند 1
تعاوني هاي توليدي بر اساس ماده 26 قانون: شامل تعاوني هايي است كه در امور مربوط به كشاورزي ،
دامداري ، دامپروري ، پرورش ماهي ، شيلات ، صنعت ، معدن ، عمران شهري – روستائي و عشايري و
نظاير اينها فعاليت مي نمايند .
تعاوني هاي توزيعي براساس ماده 27 قانون: عبارتند از تعاوني هايي كه نياز مشاغل توليدي و يا مصرف
كنندگان عضو خودرادر چارچوب مصالح عمومي و به منظور كاهش هزينه ها و قيمتها تأمين مي نمايند
برخي ازانواع شركتهاي تعاوني براساس نوع فعاليت شامل:
شركت تعاوني روستايي:
با شركت كليه كشاورزان اعم از باغداران،دامداران، دامپروران،پرورش دهندگان زنبور عسل وماهي
وروستاييان شاغل در صنايع محلي روستايي به منظور 1- خريد وسايل مورد احتياج ،براي مصرف شخصي
وخانوادگي يا حرفه اي اعضا 2- تهيه وسايل وعلوفه دام ها وخوراك طيوروديگر وسايل مورد نياز
كشاورزان 3- انجام عمليات جمع آوري، نگهداري ،تبديل ،درحه بندي وبسته بندي،حمل ونقل يا فروش
محصول اعضا 4- انجام خدمات به منظور بهبود امور حرفه اي 5- قبول پس انداز وسپرده اعضا 6- تأمين
اعتبارات ووامهاي مورد نياز اعضاتشكيل مي شود.
شركت تعاوني كشاورزي:
شركتهايي كه از گردهمايي متخصصان وروستاييان كار آمد تشكيل مي شود ودر زمينه هاي
مرغداري،دامداري، زنبورداري،وديگر فعاليتهاي كشاورزي فعالند.
شركتهاي تعاوني مصرف:
به شركتهايي كه خريد وفروش اجناس وتهيه انواع كالاهاي مصرفي وتامين نياز هاي اعضا وخانواده
آنها را بر عهده دارد .
( ١- فلاح ( ١٣٨٦
٥
شركت تعاوني خدمات :
شركتهايي كه اعضا تشكيل دهنده آن خدمات مربوط به اهداف شركت را عرضه مي كنند مانند
تعاوني كار خدمات وشركتهاي مسافربري.
شركت تعاوني مسكن :
شركتهايي كه به منظور 1- تهيه زمين وتقسيم آن به منظور ساخت خانه هاي مسكوني وفروش آن به
اعضا 2- خريد واحدهاي مسكوني وفروش آن به اعضا به صورت اجاره 3- ساخت طبقات واحدهاي
مسكوني وفروش آپارتمان ها به اعضا به صورت نقد يا اقساط 4- واگذاري واحدهاي مسكوني ملكي
شركت به صورت اجاره به اعضا 5- انجام خدمات نقشه كشي، مهندسي ومعماري براي اعضا ونظارت در
اجراي عمليات ساختماني متعلق به آنها 6- انجام تعميرات ساختمانهاي ملكي اعضا ونگهداري واداره
ساختمانها و تاسيسات وانجام خدمات عمومي مربوط به آنها تشكيل ميشود.
شركتهاي تعاوني اعتبار شهري
اين شركتها در بين افراد وگروههاي شغلي طبق مقررات آيين نامه اي كه بوسيله سازمان مركزي
تعاون كشور تهيه شده يا به تصويب شوراي پول واعتبار رسيده وبه منظور 1- باز كردن حساب سپرده
مختلف منحصراً براي اعضا شركت 2- پرداخت وام به اعضا شركت 3- پرداخت تسهيلات اعتباري براي
اعضا در صورت امكان تشكيل ميگردد .
اتحاديه هاي تعاوني
اساس فعاليت نظام تعاون بر همكاريهاي جمعي و گرد آوري نيرو و امكانات پراكنده افراد در كنار
يكديگر بوده است تا طبقات گوناگون اجتماع، به تناسب رشته مورد فعاليت خود وبه اقتضاي نيازهاي
خويش در صفوف مشخص وواحدي متمركز گردند . به همين مناسبت همواره نقش خلاق تعاوني ها در
تشكيل واقعي آنها وميزان ثمر بخشي فعاليتشان متناسب با اتحاد وهماهنگي واحدهاي پراكنده تعاوني بوده
است .اصولاً هدف از تمركز واحدها وتشكيل اتحاديه هاي تعاوني ، تمركز قوا براي فعاليت اقتصادي بهتر
وارائه خدمات آموزشي فرهنگي واجتماعي گسترده تر است. برنامه اين قبيل موسسات براساس تبادل
خدمات وتحكيم روابط اقتصادي وآموزشي شركتهاي عضو تدوين مي گردد. تشكيل وتوسعه فعاليتهاي
اتحاديه اي در هر جامعه اي منوط به پيشرفت واستحكام وضع وموقعيتهاي شركتهاي تعاوني آن جامعه است
٦
اتحاديه هاي تعاوني معمولاً براي رسيدن به مقاصد مشخص ومعين پا به عرصه وجود مي گذارند ابتدا در
يك ناحيه محدود به فعاليت مي پردازند وبه تدريج اين فعاليت را در دايره وسيع ملي گسترش مي دهند.
وظايف وخدمات يك اتحاديه تعاوني عيناً شبيه يك شركت تعاوني است وحقوق ومسئوليتهاي آن محدود
به حدودي است كه در يك تعاوني ملحوظ وموجود است در حقيقت يك اتحاديه تعاوني به منزله اجتماع
تعدادي از شركتهاي تعاوني با حفظ خصوصيات، اصول ومحتواي آنان است وبه همين مناسبت ضوابط
ومقررات عوامل مادي معنوي وانساني شركتهاي تعاوني در تشكيل وايجاد اتحاديه هاي تعاوني نيز صادق
وحكمفرماست. همچنان كه يك شركت تعاوني به تأمين معيشت وتقويت بنيه اقتصادي اعضاي خود
كمك مي كند از راه انجام بسياري از خدمات، جامعه كوچك ودر عين حال پيشرفته اي را بوجود مي
آورد، يك اتحاديه تعاوني قادر است همان خدمات را در مقياس بزرگتر ودايره وسيع تري به انجام رساند
ونه تنها ناحيه وسيعي را از وجود خود بهره مند گرداند بلكه در مجموع به استحكام مباني اقتصاد ملي
كمك هاي مؤثر وشايان توجهي مي نمايد. 1
نقش تعاون در توسعه اقتصادي جوامع
بي شك وقتي بحث توسعه كشورها به ميان مي آيد يكي از مهمترين جهات آن كه ذهن شنونده را
جلب مي كند توسعه اقتصادي آن كشورها مي باشد. با وجودي كه توسعه داراي مفهومي كيفي است اما در
بسياري از مواقع بدليل نقش وجايگاهي كه رشد اقتصادي در فرايند توسعه دارد رشد اقتصادي وتوسعه به
صورت مترادف بكار مي رود . به همين علت نقش تعاون در فرايند توسعه بايد معطوف به توسعه اقتصادي
آن جوامع باشد وغالباً تأكيد بر ويژگي هاي اقتصادي شركتهاي تعاوني است .
مهمترين ويژگي كشورهاي كمتر توسعه يافته يا در حال توسعه پايين بودن توليد داخلي ،پايين بودن
سطح اشتغال ووجود بيكاري آشكار وپنهان فراوان، توزيع نابرابر درآمد ، كمبود سرمايه است وكشاورزي
مهمترين منبع اشتغال ودرآمد در بخشهاي مختلف اقتصادي مي باشد. اينك نقش تعاون در توسعه اقتصادي
وآثاري كه تعاون و شركتهاي تعاوني بر توليد ،اشتغال ،پس انداز وسرمايه گذاري و... دارد مي پردازيم.
( ١- اكرم صالحي مرزيجراني ( 1386
٧
تعاون وتوسعه سرمايه گذاري
تمامي نظريه پردازان ومتخصصان امر توسعه براين باورند كه سرمايه وسرمايه گذاري نقش مهمي در
توسعه كشور ها دارد . به طوري كه كمبود سرمايه وپايين بودن سطح سرمايه گذاري در كشورهاي درحال
توسعه به عنوان يك عامل مهم عقب ماندگي اين كشور ها به شمار مي رود .در بسياري از اين نظريه ها،
سرمايه گذاري را مؤثرترين راه رسيدن به اهدافي همچون افزايش توليد، افزايش اشتغال وعرضه ونيز
كاهش قيمتها مي دانند.
تعاوني ها مكاني هستند كه مي توانند به طور بارز مشاركت عمومي را در امر سرمايه گذاري به
ظهور رساند. چرا كه پس اندازهاي در حدپايين نيز مي توانند به شكلهاي كوچك وبزرگ باعث رونق
سرمايه گذاري شده ونقدينگي راكد وبدون استفاده را وارد چرخه سرمايه گذاري كند.شركتهاي تعاوني از
طريق آموزش اعضا وايجاد زمينه هاي سالم اقتصادي قادر است در ميزان مصرف افراد ودر نتيجه ميزان پس
انداز دخالت نموده واعضا را در اين خصوص راهنمايي نمايد واز صرف درآمدهاي افراد در جهت هزينه
هاي مصرفي وتشريفاتي تا حدود زيادي جلوگيري نموده وآنان را به پس انداز درآمدهاي مازاد بر مصرف
تشويق وترغيب نمايد. همچنين تعاوني ها مي توانند وجوه اندك پس اندازشده را در يك صندوق
متمركز،با انجام عمليات بانكي واعتباري موجبات سر مايه گذاري بيشتر گردد لذا سهم بزرگي را در رونق
اقتصادي به دنبال خواهند داشت.
شركتهاي تعاوني به لحاظ اطلاعات كاملي كه از فعاليتهاي اقتصادي دارند مي توانند عوامل توليد را
به نحو مطلوب تركيب كرده ودر نتيجه هماهنگ سازي نيروها وامكانات موجود حداكثر بهره برداري را از
سرمايه گذاريهاي انجام شده به عمل آورند كه اين امر خود باعث كاهش هزينه هاي توليد وافزايش سود
ودرآمد شركتهاشده ودر راه سرمايه گذاري بيشتر مفيد خواهد بود.
تعاوني ها ثابت كرده اند كه يكي از جلوه هاي مشاركت سازمان يافته مردم در امور اقتصادي
واجتماعي هستند. زيرا تعاوني ها ازجمله مؤسساتي هستند كه با سرمايه ومديريت مردم تشكيل مي شوند
ودرآمد وديگر امتيازات آنها نصيب مردم مي گردد.در واقع بخش تعاوني با جمع كردن ومجهز كردن
قدرت افراد، توانايي آنها را به عنوان توليد كننده ، مصرف كننده، خريدار، فروشنده،وام گيرنده وغيره
افزايش مي دهد ودر اين مسير فرصتهاي مناسبي را براي آنها فراهم مي سازد.بنابراين شركتهاي تعاوني به
عنوان مهمترين عواملي هستند كه سرمايه هاي راكد را وارد چرخه سرمايه گذاري كرده ونقش موثري در
٨
پويايي اقتصاد جامعه به عهده دارند.به عبارتي اگر تعاوني ها را درجامعه گسترش دهيم سرمايه هاي راكد
درد ست مردم جمع شده وصرف فعاليتهاي مولد واشتغالزا مي شود .
تعاون وافزايش توليد
هدف سياستهاي توسعه افزايش توليد داخلي وملي است لذا هر اقدامي در چارچوب برنامه توسعه
بايد در جهت نيل به اين اهداف باشد .در همين راستا توجه به مسأله توليد است كه سهم شركتهاي تعاوني
مخصوصاً تعاوني هاي توليدي در توسعه اقتصادي اهميت مي يابد وبايد به وظايف بازاريابي وفروش
شركتهاي تعاوني ومصرف توجه كافي مبذول گردد.
نوع وحجم توليد در اقتصاد ملي يك جامعه بستگي به فراهم بودن عوامل توليد ،بسيج اين عوامل در
جهت مقاصد توليدي وهماهنگي بين عوامل مربوط مي شود وشركتهاي تعاوني توليدي مي توانند نقش
مهمي ايفا كنند كه به همراه افزايش توليد باعث ايجاد اشتغال ، رونق وشكوفايي اقتصاد خواهد شد.
شركتهاي تعاوني مي توانند با سرمايه كم وناچيز مردم وحمايتها وتسهيلات مالي دولت، سرمايه هاي
پراكنده وسرگردان جامعه وبا استفاده از منابع وامكانات بالقوه موجود در كشور به خدمت توليد واقتصاد
كشور در آيد.به عنوان مثال زمينهاي كشاورزي مهمترين بخش توليد واشتغال در كشورهاي در حال توسعه
هستند با افزايش جمعيت خانوارها اين زمينها كوچكتر شده وباعث افزايش هزينه توليد نسبت به مقياس مي
گردد . در بسياري از موارد كوچك بودن زمين باعث مي شود كه استفاده از ماشين آلات ووسايل مكانيزه
كشاورزي وانجام برخي عمليات زراعي غير ممكن باشد واين عوامل به نوبه خود باعث كاهش توليد مي
شوند از سويي كمبود سرمايه وعدم توانايي در تامين اعتبارات مورد نياز از ويژگي هاي اساسي برخي
كشورها است لذا كشاورزان نمي توانند با نيرو وامكانات محدود خود به مكانيزه كردن كشاورزي بپردازند
وگاهي اوقات مجبور به انجام فعاليت به صورت سنتي ويا پيش فروش محصول به قيمتهاي بسيار پايين مي
شوند .
بنابراين كشاورزان با تشكيل تعاوني هاي كشاورزي وتعاوني هاي اعتبار مي توانند با دريافت
تسهيلاتي از دولت به مكانيزاسيون كشاورزي بپردازند وبا دريافت وام از تعاوني هاي اعتبار در يافت وام
دست ربا خوران وكساني كه محصولات آنها را به بهاي كم پيش خريد مي كنند كوتاه نمايند همچنين
كشاورزان درقالب تعاوني مي توانند زمينهاي كوچك را يكپارچه كرده و امكان بهره برداري از ادوات
٩
مكانيزه كشاورزي درآنها بيشتر شده وهزينه توليد به خاطر مساحت بيشتر وصرفه جويي ناشي از مقياس
كاهش مي يابد وبهره برداري بيشتري را به دنبال دارد.
از سويي عضويت در تعاوني ها منجر به يكنواخت سازي عرضه محصولات كشاورزي شده وباعث
ثبات در قيمت محصولات وبازاريابي بهتر خواهد شد.
تعاوني ها بخاطر نقشي كه در بازاريابي وفروش محصولات دارند مي توانند براي كشاورزان بسيار
مفيد واقع شوند . افزايش توليد از طريق تجهيز سرمايه تازماني كه مسائل مربوط به بازاريابي وفروش
محصول روشن نشده نمي تواند تأثير چنداني در توسعه اقتصادي داشته باشد چون برخي مواقع توليد
كنندگان از وضع بازار داخلي وخارجي بي اطلاعند لذا گاهاً كالاهايشان را به قيمت كمتر مي فروشند ولي
در صورت تشكيل شركتهاي تعاوني واتحاديه ها نه تنهاخواهند توانست توليدات را به قيمت بهتر عرضه
كنند بلكه در ميزان توليد وكيفيت محصولات نيز نقش موثري داشته باشند اعمال اين وظايف از جانب
شركتهاي تعاوني موجب اداره وبهره برداري باصرفه تر از واحدهاي توليدي شده وچون درآمد حاصل از
اين معاملات نصيب اعضا شركتها مي شود موجب سرمايه گذاري بيشتر مي گردد.
تعاون و اشتغال
يكي از معضلات وويژگي كشورهاي در حال توسعه وجود بيكاري پنهان وآشكار است كه عمده
دلايل آن رشد بيش از اندازه جمعيت،عدم هماهنگي بين صنعت مولد واشتغال زا ، سرمايه گذاري كم براي
جذب نيروي كار تحصيل كرده است شركتهاي تعاوني به ويژه شركتهاي تعاوني توليدي وخدماتي مي
توانند در چنين شرايطي با جمع كردن سرمايه هاي اندك وحمايت تسهيلات دولتي فرايند توليد ورشد
اقتصادي راشتاب داده ومشكل اشتغال را مرتفع سازندبه همين دليل يكي از برنامه هاي وزارت تعاون تشويق
جامعه به مشاركت در امور اقتصادي مربوط مي شود تا با ترويج روش هاي تعاوني در بين بيكاران جوياي
كار وفاقد سرمايه آنها را به ايجاد تشكل هاي تعاوني واشتغال زا هدايت نمايند.
شركتهاي تعاوني به علت اينكه داراي الگوي كاربري هستند نياز كمتري به امكانات در زمينه
اتوماسيون ومكانيزاسيون دارد ودر نتيجه برتر بودن نيروي كار بر سرمايه براي تعداد زيادي از افرادشغل
مناسب ايجاد مي كند . قابل ذكر است كه هرشغل مستقيم ايجاد شده در بخش تعاوني يك يا چند شغل غير
١٠
مستقيم نيز در بخشهاي مكمل اين فعاليت به وجود مي آوردبنابراين بهتر است جذب نيروي انساني در
بخش دولتي محدود وجذب افراد در بخشهاي تعاوني وخصوصي صورت پذيرد.
با الهام اصل 44 و 43 قانون اساسي بخش تعاوني در اقتصاد ايران ، ايجاد وتامين شرايط وامكانات كار
براي همه به منظور رسيدن به اشتغال كامل ونيز قرار دادن وسايل كار در اختيار كساني كه قادر به كارند
ولي كار ندارند را مورد تأكيد قرار داده است كه با تأسيس شركتها يا اتحاديه هاي تعاوني ، دو نوع اشتغال
در جامعه ايجاد مي شود : نوع اول اشتغال براي اعضا تعاوني ها ونوع دوم براي افرادي كه بدون عضويت
در شركت به صورت كاركنان مزد وحقوق در يافت مي كنند يعني هرشغل مستقيم ايجاد شده در بخش
تعاوني يك يا چند شغل غير مستقيم ايجاد مي كند.به عنوان نمونه تأسيس يك شركت تعاوني مسكن،
فرصتهاي شغلي بسياري را براي كارگران ساختماني، آهنگر وامثال آن ايجاد مي كند. 1
نتيجه گيري
به طور خلاصه موسسات تعاوني اگر از مديريت صحيح برخوردار باشد مي تواند مردم را در
فعاليتهاي عمراني شركت داده وبا استفاده از حمايت دولت وتجميع پس اندازهاي اندك مردم آنها را در
سرمايه گذاريها شركت داده واحساس مسئوليت مردم را نسبت به شركتها وسرمايه هاي عمومي كه متعلق به
خودآنهاست بر انگيزد وگامي اساسي در سرمايه گذاري و معضلات بيكاري و افزايش توليد ملي كه نهايتاً
منجر به شكوفايي و توسعه اقتصاد ملي مي شود بردارند. همچنين تعاوني ها مي توانند نقش رابطه و واسطه
ميان مردم و دولت را ايفا نمايند و احتياج به مداخله دولت را در امور اقتصادي را كاهش دهند و با
كوچكتر نمودن حجم دولت باري كه ر دوش دولت نهاده شده را سبكتر نمايند و با طرز عمل خاص خود
در توزيع سود به تو زيع عادلانه درآمد كمك نموده و آنرا فراگير سازند.
( ١- اكرم صالحي مرزيجراني ( 1386
١١
پيشهادات:
با توجه به نقش حساس و مهمي كه تعاوني ها در فرآيند توسعه كشورها ايفا مي كنند توجه به نكات
زير پيشنهاد مي شود.
-1 تقويت روحيه تعاوني مبتني بر خودياري و احساس مسئوليت
-2 با توجه به اينكه يكي از مهمترين مشكلات تعاوني ها كمبود دانش و مهارتهاي فني و تخصصي و مديريتي
است بهبود در امر آموزش لازم و ضروري است.
-3 اقدام كنندگان تشكيل شركتهاي تعاوني آگاهي و تخصص لازم را در رشته مورد نظر شركت داشته
باشند.اين امر گرچه ممكن است عده اي را از عضويت در تعاوني ها محروم نمايد اما به دليل تخصص
وتجربه تا حدود زيادي مشكل فني وتخصصي شركتها را مرتفع نمايد.
-4 به كارگيري روشهاي مناسب جذب نقدينگي براي افزايش توان اقتصادي شركتها واتحاديه هاي تعاوني در
جهت افزايش توانايي هاي مالي تعاوني ها وتوسعه مشاركت مردم از طريق انتشار اوراق سهام فروش برگ
مشاركت وايجاد همكاري بين شركتهاي بخش خصوصي ودولتي با تعاوني هاي مشابه و همكار.
-5 افزايش نقش تعاوني هاي مصرف در توزيع مايحتاج عمومي وتداوم حمايت دولت از اين تعاوني ها با
هدف اصلاح ساختار توزيع كالا در كشور به منظور كنترل قيمتها ومهار تورم در امر توسعه بسيار موثر مي
تواند باشد.
١٢
فهرست منابع ومأخذ
-1 آگهي، ح و همكاران ( 1385 ). نقش تعاوني ها در بهبود موفقيت زنان در فرآيند توسعه، مجموعه
مقالات منتخب كنفرانس تعاون، اشتغال و توسعه، جلد دوم، قسمت اول انتشارات دانشگاه يزد
-2 پويش، الف ( 1385 ). تعاوني محور توسعه كشورهاي جهان سوم، مجموعه مقالات منتخب كنفرانس
تعاون، اشتغال و توسعه، جلد دوم، قسمت اول انتشارات دانشگاه يزد
-3 خطيب، م ( 1371 ). اقتصاد توسعه، جلد اول، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران
-4 روزبهان، م ( 1376 ). مباني توسعه اقتصادي، انتشارات تابان
-5 صالحي مرزيجراني، الف ( 1386 ). نقش تعاوني ها در اشتغال زايي، ماهنامه اقتصادي، اجتماعي و
189 – فرهنگي، تعاون، شماره 190
-6 قره باغيان، م ( 1373 ). اقتصاد رشد و توسعه، جلد يك چاپ سوم
-7 مومني، ج ( 1386 ). نقش بخش تعاون در بستر سازي اهداف جهموري اسلامي ايران در افق 1404
189 – هجري شمسي، ماهنامه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، تعاون، شماره 190
8- www.icm.gov.ir
9- www.tezenj-m.blogfa.com

 
 

نظرات كاربران

   

نظر دهيد

 

 

نام و نام خانوادگي

 

پست الكترونيك

 

وب سايت

 

نظر شما

 

كليه حقوق اين سايت متعلق به وزارت تعاون است

info@taavon.ir